Design a site like this with WordPress.com
Для початку

Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку

Руднік Ольга Русланівна

студентка
Запорізький національний університет м. Запоріжжя, Україна
cherep.av.znu@gmail.com
rudnik20032001@gmail.com

Анотація

У статті приділена увага проблемі толерантного ставлення підприємців до
суспільства, а саме, соціально відповідального ведення бізнесу, його
недостатньо розвиненій структурі. Також, описано, що мотивує
представників світового бізнесу надавати допомогу громадянам. Надано
загальне визначення та характеристика соціальної відповідальності через
розгляд її головних принципів. Продемонстровано основні причини слабкої
взаємодії українського бізнесу із суспільством та фактори, що
перешкоджають, або навпаки посилюють соціально відповідальні дії
підприємців. Розглянуто сучасні тенденції соціального ведення бізнесу в
Україні та світі. Порівняно методики соціальної відповідальності України з
країнами Євросоюзу. Наведено приклади країн-лідерів суспільно
відповідальної діяльності та представлено найбільш перспективні сфери
взаємозв’язків із громадськістю, такі як екологія, освітня діяльність, медичне
забезпечення. Їх показники рівня соціальної відповідальності наведені у
діаграмі, яка побудована згідно статистики останніх років. Виокремлено
основні шляхи благодійної діяльності підприємців малого та великого
бізнесу. Доведена необхідність розвитку соціальної відповідальності серед
українського та зарубіжного бізнесу. Розглянуто благодійну діяльність
компаній як спосіб отримання довіри споживача та приваблення нових
клієнтів. Доведена колінеарність понять «соціальна відповідальність» та
«конкурентоспроможність». Описані головні переваги злагодженої взаємодії
підприємств із зовнішнім середовищем. Представлені можливі методи
активізації відносин бізнесмена та громадськості шляхом зосередження уваги
на глобальних цілях сталого розвитку. Соціальна відповідальність може
стати основою стрімкого розвитку економіки та суспільства, створити сильну
конкурентну базу країни, покращити її світові показники на міжнародних
ринках, саме це робить розгляд питання суспільно відповідального бізнесу
актуальним на сьогодення.
Ключові слова: соціальна відповідальність, сталий розвиток, глобальні цілі,
тенденції бізнесу, суспільство, громадська діяльність.

Постановка проблеми

Каталізатором сталого розвитку країни є суспільство. Досягти високого рівня
конкурентоспроможності держави можна тільки шляхом злагодженої
взаємодії громадськості із економічною та політичною сферами. Соціально
відповідальний бізнес можна вважати основою сталого розвитку, адже
завдяки соціальним проектам об’єднуються багато українських та
європейських компаній для досягнення поставлених цілей. Тобто,
відбувається процес інтеграції, який здійснює позитивний вплив на розвиток
країни. Тому, дослідження суспільно-відповідальних стратегій та інноваційні
методи їх впровадження на підприємства є необхідним для закріплення
сильних позицій держави у світовому економічному просторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

Соціально відповідальне ведення бізнесу як основу сталого розвитку
розглядали такі вчені, як Бондарук О.В. у своїй роботі «Соціально
відповідальний бізнес як один із напрямів розвитку суспільства», Шевченко
О. С.: «Аналіз рейтингів ефективності соціальної відповідальності
організацій у різних країнах світу» та Гальчак Х.Р. «СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В РИНКОВИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ» та О. В. Руденко, О. М. Кондратюк, А. С. Горєва у
роботі : «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ,
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ»

Виклад основного матеріалу

Сучасний розвиток економіки країни характеризується надшвидким
впровадженням інновацій, що відкриває великий спектр можливостей для
ведення бізнесу у різних сферах діяльності суспільства.
Основною метою кожного бізнесмена є досягнення сталого розвитку фірми
чи підприємства, а отже, і досягнення максимального прибутку. Головним
фактором, який може розвивати виробництво, є людські ресурси. Саме
кваліфікована робоча сила є рушієм прогресу. Таким чином, актуальною
серед представників сучасного бізнесу є соціальна відповідальність.
Термін «соціальна відповідальність» означає надання допомоги суспільству
для досягнення поставлених соціальних та економічних цілей. Така допомога
базується на глобальних цілях сталого розвитку:

 • подолання бідності;
 • якісна освіта;
 • ефективне ресурсовикористання;
 • гідна праця та економічне зростання;
 • інноваційна діяльність;
 • боротьба з екологічними проблемами.
  Виокремлюють 8 основних принципів соціально відповідального ведення
  бізнесу:

Рис.1: «Принципи соціальної відповідальності»

Ведення соціально відповідального бізнесу може бути посилене певними
факторами:

 • соціальні партнери (залучаються за допомогою надання державних
  субсидій);
 • неурядові організації;
 • акціонери ;
 • представники фінансового сектору;
 • приватні фонди;
 • споживачі .
  Соціальна відповідальність фірм та компаній може виражатися у напрямах,
  представлених у таблиці 1:

Таблиця 1: «Напрями соціально відповідального бізнесу»

НапрямОсновна діяльність
Забезпечення різноманітних пільг працівникамСоціальне страхування працівників компанійОплачу вальні лікарняніНадання відпустокМатеріальна допомога в складних життєвих ситуаціяхГідна оплата праці
БлагодійністьДопомога освітнім та медичним закладамВиділення коштів на допомогу інтернатам, дитячим будинкамПідтримка дітей з обмеженими можливостями
Освітні можливостіГранти на навчання за кордоном для школярів та студентівПрограми міжнародного стажування майбутніх фахівців
Екологія та енергозабезпеченняПроведення благодійних заходів щодо охорони довкілляВикористання альтернативних джерел енергії у процесі виробництваВикористання безпечних матеріалів у процесі виробництваМінімізація забруднення повітря шляхом встановлення очисних споруд

Отже, справедливим є твердження, що складова сталого розвитку бізнесу – це добровільний внесок компанії у покращення життя суспільства, який, у свою чергу, створює баланс між економічними та соціальними проблемами бізнесу.

За статистикою 2018 року можемо назвати світові компанії – лідери за рівнем соціальної відповідальності:

 • мережа автозаправних станцій «WOG» (реалізація проекту «Дорога до серця», який направлений на допомогу медичним закладам );
 • оператор мобільного зв’язку «Київстар» (реалізує освітні мовні програми для молоді);
 • косметична компанія «Avon» (підтримка жінок, постраждалих від домашнього насильства, реалізація проекту «Місія проти раку молочної залози», який базується на забезпеченні медичних закладів сучасним обладнанням);
 • німецький хімічний концерн BASF (проект «Kids Lab» направлений на ознайомлення школярів з хімічною промисловістю);
 • компанія «Carlsberg» (мета зменшити рівень викидів вуглекислого газу, збільшити частку використання альтернативних джерел енергії, активна боротьба зі споживанням алкоголю неповнолітніми; економія води(використана в процесі виробництва вода очищується та використовується повторно), реалізація проекту «Green Fibre Bottle» – розробка першої в світі пляшки з деревенистого волокна;
 • «Метінвест»(закупка обладнання в медичні заклади, реалізація освітніх проектів для молоді, підтримка закладів освіти);
 • «Нова Пошта» (організація «Школи бізнесу», яка надає можливість представникам малого та середнього бізнесу в Україні отримати ключові знання для розвитку).

Як бачимо, завдяки соціальним проектам об’єднуються багато українських та європейських компаній для досягнення поставлених цілей. Тобто, відбувається процес інтеграції, який здійснює позитивний вплив на розвиток бізнесу. Безумовно, позитивними чинниками ведення соціально відповідальної діяльності стають:

 • залучення нових інвесторів;
 • позитивна репутація на  міжнародних ринках;
 • стимулювання ефективної діяльності співробітників;
 • приваблення нових клієнтів.

Не менш важливим для українського бізнесу є перейняття досвіду соціальних проектів від зарубіжних країн. Лідерами соціальної відповідальності в Європі та світі є наступні країни:

 • Норвегія;
 • Швейцарія ;
 • Німеччина.

Хочу представити ТОП-5 країн-лідерів за індексом соціальної відповідальності (діаграма 1):

Рис. 2: «ТОП-5 країн за індексом соціального розвитку»

Їхні високі показники обумовлені значним акцентуванням уваги провідних компаній на суспільно важливих питаннях. Головним принципом діяльності таких підприємств стає «праця заради суспільства».

Наступним прикладом соціальної розвиненості бізнесу є Данія, де у 2008 році уряд прийняв спеціальний «План дій». Він націлений на розвиток данських компаній, який відбуватиметься за рахунок зосередження уваги на суспільному житті та проблемах соціуму, тож зараз показники соціального індексу Данії знаходиться на достатньо високому рівні (становить 0.925), що позитивно впливає на економічний розвиток країни.

Ефективну політику розвитку соціально відповідального бізнесу проводять Нідерланди. Їхня політика базується на трьох підходах:

 • інновації;
 • інтеграція;
 • натхнення.

Та має 8 напрямів (рис.3)

Рис.3: «8 напрямів соціальної політики бізнесу»

Розроблено на основі: [https://mainbusinesspartner.ua/sotsialna-vidpovidalnist-bisnesu]

Не менш високі показники рівня соціальної відповідальності має Великобританія. Вона є єдиною країною у світі, де питання соціальної активності фірм та компаній розглядаються на державному рівні. Уряд стимулює компанії бути відповідальними перед суспільством шляхом проведення спеціальної політики – пільгового оподаткування для підприємств, які дотримуються ділової етики у питаннях переробки виробничих відходів, відносин із персоналом та ефективного використання ресурсів. Крім цього, у Великобританії існують «Високі Королівські Нагороди» для соціально відповідальних підприємств, що значно впливає на позитивне уявлення про етичну бізнес-діяльність.

Що стосується українських підприємців, то їхнє соціально відповідальне ставлення базується на поліпшенні умов праці персоналу, забезпеченні освітніми можливостями, благодійній допомозі на повазі до споживача. Тільки незначна частина компаній займається такими масштабними проблемами як:

 • екологія та охорона довкілля;
 • бідність населення;
 • медичне обслуговування громадськості.

На даний момент соціально відповідальне ведення бізнесу знаходться на стадії свого становлення. На жаль, не всі вітчизняні підприємства ведуть соціально відповідальний бізнес, що обумовлюється різними причинами:

 • підприємці не вважають це за потрібне;
 • деякі компанії не бачать сенсу подібної діяльності;
 • значний брак коштів;
 • впевненість у тому, що соціальна відповідальність це справа уряду, а не бізнесмена.

Загалом, соціально відповідальне ведення бізнесу в Україні розділяється на наступні напрями

Рис.5: «Напрями соціально відповідального бізнесу в Україні»

Розроблено на основі: [«Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи»]

З 2008 року в Україні діє «Центр розвитку соціальної відповідальності», який працює над 4 пріоритетними цілями. В першу чергу, центр займається поширенням нових освітніх програм, які в основному, засновані на інтеграції із зарубіжними країнами. Не менш важливим завданням залишається допомога суспільству в кризові часи та активна взаємодія із громадськістю та урядом.

За період інтенсивного економічного розвитку у 2020 році Україна зайняла 63 місце у світі за індексом соціального прогресу. Це значне зрушення, порівняно з іншими роками, коли наша держава займала 80 місце. Варто зазначити, що найбільш успішними у веденні соціально відповідальної діяльності на території України є представники ТНК, які акцентують увагу на сучасних громадських принципах та стандартах.

Варто зазначити, що у 2020 році в Україні та світі зріс рівень соціальної відповідальності компаній. Це пов’язано в першу чергу зі світовою пандемією COVID-19. Багато компаній зробили зустрічний крок суспільству з метою надати підтримку в період карантину. Таким чином, можу навести приклади декількох таких компаній:

Таблиця 2: «Соціально відповідальні дії компаній»

КомпаніяБлагодійний внесок суспільству
TEDIS-UkraineНадання підтримки літнім людям, які зазнали труднощів з придбанням продуктів та медикаментів. Компанія закуповувала продуктові набори та передавали людям похилого віку в різні регіони України.
VodafoneНадання клієнтам безкоштовного користування сервісами Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate та BiFit, щоб забезпечити розважальними програмами людей в період самоізоляції.
LifecellАктивна підтримка українських медичних працівників. Також, оператор скасував плату за дзвінки і трафік на веб-ресурсах МОЗ і МЗС україни.
Інші великі підприємства, фірмиЗабезпечення безпеки своїх працівників шляхом безкоштовного надання засобів індивідуального захисту, здійснення температурного контролю, переведення спеціалістів на дистанційну роботу.

Для подальшого зміцнення позицій серед країн-лідерів соціально відповідального бізнесу, Україні варто сконцентруватися на важливих аспектах:

 • по перше, представники бізнесу в Україні мають бути націлені на поліпшенні системності на фірмах, тобто, дієвим буде введення посади, в обов’язки якої входитиме контроль та звітування щодо соціально відповідальних дій, організація благодійної діяльності;
 • по друге, дієвим буде стежити за міжнародними тенденціями розвитку країн, повязувати міжнародні пріоритети соціально відповідального бізнесу з потребами українського суспільства. Також, ефективним, на мою думку, буде об’єднання із закордонними країнами з метою реалізації спільних громадських цілей;
 • наступна пропозиція – ввести в систему освіти предмет із методики ведення соціально відповідального бізнесу  та залучити до нього іноземних спеціалістів, з метою обміну досвідом, впровадження нових програм соціального бізнесу та розгляду глобальних проблем суспільства. Таким чином, молоде покоління вже буде обізнаним у даній сфері та пропонуватиме інноваційні методи вирішення проблем громадськості.

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що дотримуючись соціально відповідального ведення бізнесу країни зможуть забезпечити сталий розвиток економіки як на державному, так і на міжнародному рівнях, адже прогрес у формуванні  конкурентоспроможних позицій досягається тільки при злагоджених відносинах із громадськістю та навколишнім середовищем, а більшість соціально відповідальних дій створюють тісні взаємозв’язки між країнами світу, посилюючи інтеграційні та глобалізаційні процеси, які створюють прямий шлях у надрозвинене суспільство.

Джерела інформації:

 1. «Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи»
 2. Шевченко О. С.: «Аналіз рейтингів ефективності соціальної відповідальності організацій у різних країнах світу»
 3. Індекс соціального розвитку: https://www2.deloitte.com/ua/uk/footerlinks/newsroom/deloitte-research/social-progress-index.html
 4. https://mainbusinesspartner.ua/sotsialna-vidpovidalnist-bisnesu
 5. О. В. Руденко, О. М. Кондратюк, А. С. Горєва: «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ»
 6. Чи є соціально відповідальний бізнес в Україні https://galinfo.com.ua/blogs/chy_ie_sotsialno_vidpovidalnyy_biznes_v_ukraini_289901.html

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: